bepaling


UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 
Ook kunne er in het dossier gegevens opgenomen zijn die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we:

- zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
- ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. We hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). We zullen als therapeuten ook onderling nooit zonder uw toestemming uw dossiergegevens uitwisselen.
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid.
- Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat we of de administrateur een factuur kan opstellen.
Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen we u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
 
PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
- Uw naam, adres en woonplaats
- uw geboortedatum
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling zoals ‘natuurgeneeskunde’
- de kosten van het consult